אודות הפורום

מטרת הפורום לתת מענה בנושאי המגזר החקלאי, תחום המושבים, הקיבוצים, סוגיית הבן הממשיך, ירושת המשק החקלאי על כל היבטיו, פיצול נחלה ומתן מענה בדבר מערכת היחסים המיוחדת בין חברי האגודה השיתופית לאגודה עצמה ומתן פתרונות לסוגיות המורכבות העולות מתוך מערכת יחסים זו. 

ותק מואץ לפי הסכם קיבוצי. שי | 18/10/2020 11:11

יש בידי תעודות על לימודים המזכים בותק מואץ כ 1.5 אחוז בשכר בשנה. המעסיק לא מקיים עבורי את הסעיף הזה בהסכם הקיבוצי. למרות שי לי חוות דעת מההסתדרות כי אני זכאי לותק מואץ עקב לימודי. ניתן לקבל יעוץ או עזרה משפטית כדי לקבל את זכויותי. 


הוספת תגובה לעמוד המלא

קביעת דייר בבית משוייך שלומית | 11/10/2020 09:57

אני ומשפחתי משכירה מזה מספר שנים דירה של יורש בקיבוץ מופרט. יש צורך גובר בדירות מעבר למשפחות שנקלטות לחברות. אנחנו רק תושבים. מבחינת בעל הדירה, שהוא יורש, אנחנו ממשיכים. הקיבוץ נושף בעורף שיכניסו לשם דיירים שמועמדים לקליטה. האם יש לקיבוץ אמירה בעניין או אם הדירה משוייכת, המילה הסופית היא של בעל הדירה? לציין שהחוזה הוא ביננו לבעל הדירה ולקיבוץ ויש שם סעיף שאומר שהקיבוץ יכול לדרוש מי יהיו הדיירים. בנוסף ידוע לי שיצא לפני מספר שנים תקדים לפיו היורש, בעל הדירה הוא החליט בעניין.
אודה לתשובה


הוספת תגובה לעמוד המלא

היורש או הקיבוץ מי יקבע מי ישכור את הדירה בקיבוץ? עו"ד יעל פרי | 17/10/2020 20:18

שלומית שלום

באופן עקרוני, מי שקובע את זהות השוכר בדירה, הוא בעל הזכויות בדירה הלו הוא היורש. יחד עם זאת, הקיבוץ צריך לאשר את זכות השוכר.

בברכה,

יעל פרי, עו"ד
מנהלת פורום אגודות שיתופיות

מרכז עזריאלי 1(מגדל עגול), ת"א
טל': 03-7444745; מייל: [email protected]


הוספת תגובה

מענקים ריקי | 04/10/2020 10:06

האם חבר קיבוץ פנסיונר שעובד זכאי למענק כלשהו או חל"תהוספת תגובה לעמוד המלא

מענה לפנייתך עו"ד יעל פרי | 07/10/2020 10:24

ריקי שלום רב,

חל"ת אינה זכות של עובד , אלא תלויה בהחלטת המעסיק והסכמת הצדדים.

לגבי זכאות למענקים יש לבדוק מול המוסד לביטוח לאומי

בברכה,

יעל פרי, עו"ד
מנהלת פורום אגודות שיתופיות

מרכז עזריאלי 1(מגדל עגול), ת"א
טל': 03-7444745; מייל: [email protected]


הוספת תגובה

זכויות של פנסיונר במושב שיתופי קרן | 30/09/2020 16:57

האם חבר מושב שיתופי  שעובד זכאי למענק הסתגלות או לח"לת? 


תודה


הוספת תגובה לעמוד המלא

מענה לפנייתך עו"ד יעל פרי | 07/10/2020 09:54

קרן שלום  רב

חל"ת אינה זכות והיציאה לחל"ת תלויה במעסיק ו/או בהסכמות הצדדים.

לגבי מענק הסתגלות יש לבדוק זכאות מול המוסד לביטוח לאומי.

בברכה,

יעל פרי, עו"ד
מנהלת פורום אגודות שיתופיות

מרכז עזריאלי 1(מגדל עגול), ת"א
טל': 03-7444745; מייל: [email protected]


הוספת תגובה

חובת גילוי מאזני בוחן אלעד | 30/09/2020 10:00

אשמח מאוד לעזרה והכוונה בנוגע לחובת גילוי מסמכים של דוחות כספיים באגודה

באגודה השיתופית  שבה אני חבר מפורסמים דוחות מבוקרים של רווח והפסד שיש בהם כותרות כלליות בלבד . ולא ניתן להבין מהם כלום מבחינת החלוקה לתתי סעיפים ותתי תתי סעיפים המרכיבים את הכותרת .למשל מה נמצא בדיוק תחת סעיף "ביטחון" , "קהילה" וכו'

לצורך זה קיים דוח הנהלת חשבונות שנקרא "מאזן בוחן" שמפרט את כל הסעיפים שמרכיבים את המאזן

פניתי לאגודה והם טענו שמסמך זה אינו בר גילוי והם לא חייבים לתת לי לעיין בו . מה שמשאיר אותי בלי יכולת לבדוק מה עומד מאחורי המאזן והאם הוא נכון בכלל.

השאלה שלי בבקשה אליך היא האם "מאזן בוחן" הוא מסמך שכן חייבים לתת לי לעיין בו . אשמח אם תוכל לצרף לכתובה סימוכין שיעזרו לי לקבל את המידע מהאגודה


הוספת תגובה לעמוד המלא

חובת האגודה לחשוף את התנהלותה הכספית עו"ד יעל פרי | 07/10/2020 10:22

אלעד שלום,

תקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות), תשל"ו-1976*   קובעות כך:

         

דוח כספי שנתי וביקורת חשבונות תק' תשס"א-2000

1. (א) דוח כספי שנתי של אגודה ייערך בהתאם לכללי חשבונאות מקובלים ולפי תקנות אלה.

תק' תשס"א-2000 תק' תשס"ה-2005

           (ב) הדוח הכספי כאמור בתקנת משנה (א) יוגש לרשם בצירוף נספח לפי הטופס שבתוספת החמישית וסקירת מנהלים לפי הטופס שבתוספת השישית.


ניהול פנקסים וספרים

2. (א) אגודה רשומה תנהל –

(1) מערכת חשבונות נאותה שתשקף את פעולותיה ועסקיה;

(2) פנקס קופה, יומן טורי לקופה או כל מערכת חשבונות קופה אחרת;

(3) רשימת השתתפות החברים בהון האגודה;

(4) פנקס הערבויות שנתנה האגודה;

(5) פנקס השעבודים לזכות האגודה;

(6) פנקס השעבודים לחובת האגודה;

(7) רשימה או פנקס של חברי האגודה;

(8) ספר פרוטוקולים של האסיפות הכלליות;

(9) ספר פרוטוקולים של ישיבות כל רשות מרשויות האגודה.

           (ב) פנקס הערבויות יהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת הראשונה.

           (ג) פנקס השעבודים לזכות האגודה יהיה ערוך לפי הטופס שבתוספת השניה.

           (ד) הרשימה או הפנקס של חברי האגודה תערך לפי התוספת השלישית.

           (ה) בפנקס השעבודים לחובת האגודה יירשמו השעבודים על נכסי האגודה לפי סעיף 59(1)(א) לפקודה וסעיף 125 לפקודת החברות.

           (ו) ברשימה או פנקס של חברי האגודה תירשם הערה על מינוי אפוטרופוס לחסוי שהוא חבר האגודה שמונה לפי צו שניתן מאת בית משפט.

           (ז) אגודה תגיש לרשם לפי דרישתו העתק מהרשימה או פנקס החברים תוך שלושים יום מיום הדרישה.

הודעות שונות

3. (א) אגודה תגיש לרשם, תוך שלושה חדשים מתאריך רישומה, הודעה על ראשית פעולה לפי הטופס שבתוספת הרביעית, ותצרף אליה את כל המסמכים והרשימות שדרש הרשם.

           (ב) שינתה אגודה את שנת הכספים שלה תגיש הודעה על כך לרשם תוך ארבעה עשר יום מהיום שבו הוחלט על השינוי.

           (ג) הוראות תקנת משנה (ב), לא יחולו לגבי שינוי שנת הכספים שנעשה תוך כדי תיקון תקנות האגודה.


תקנה 4 לתקנות האגודות השיתופיות (רשויות האגודה), תשל"ה-1975* קובעת כדלקמן:

סדר היום של האסיפה הכללית השנתית

4. (א) סדר היום של האסיפה הכללית השנתית יכלול –

(1) בחירת יושב ראש האסיפה ומזכירה;

(2) דין וחשבון של הועד על פעולות האגודה ומצב עסקיה;

(3) דין וחשבון של ועדת הביקורת, אם על פי תקנות האגודה קיימת ועדת ביקורת;

(4) אישור המאזן המבוקר כחוק וחשבון ריווח והפסד כאמור בתקנת משנה (ב);

(5) דיון בהערות הרשם, ברית הפיקוח או מבקר החשבונות של האגודה לגבי המאזן, אם היו כאלה;

(6) אישור התקציב השנתי של האגודה, ואם מוצע להטיל מסים על החברים, אישור המסים האמורים;

(7) בחירת הועד והמועצה וועדת הביקורת אם יש כאלה באגודה על פי תקנותיה, וכן רשויות אחרות של האגודה שעל פי הפקודה או תקנות האגודה יש לבחור אותן באסיפה כללית, הכל אם תמה תקופת כהונתה של אותה רשות;

(8) באגודה שאינה חברה בברית פיקוח – מינוי מבקר חשבונות;

(9) כל נושא אחר שעליו החליט הועד או מורות תקנות האגודה;

בתקנות האגודות השיתופיות (ניהול וביקורת חשבונות), תשל"ה-1975 נקבע כך:

ניהול חשבונות

1. ועד האגודה חייב בניהול סדיר ויעיל של חשבונות האגודה ופנקסיה בהתאם להנחיות המקצועיות של ברית הפיקוח או מבקר החשבונות שלה, לפי הענין.

הפנקסים כראיה תק' תשמ"ו-1986

1א. פנקסי האגודה וספרי חשבונותיה ישמשו ראיה לכאורה לנכונות הרשום בהם ובלבד שהרישומים בוקרו על ידי ברית הפיקוח או רואה החשבון של האגודה, לפי הענין; הטוען שהרשום אינו נכון, לרבות חבר האגודה – עליו הראיה.

מאזן וחשבון ריווח והפסד תק' תשס"א-2000

2. הועד יכין לכל שנת כספים של האגודה מאזן שנתי ודו"ח ריווח והפסד או הכנסות והוצאות בהתאם להוראות בדבר דו"ח כספי שנתי, שקבע הרשם בהתאם לתקנות האגודות השיתופיות (דוח כספי, פנקסים, ספרים והודעות), תשל"ו-1976 (להלן – תקנות הדוחות).

הצעת תקציב שנתי תק' תש"ם-1979 תק' תשס"א-2000

2א. הועד יכין לכל שנת כספים הצעת תקציב שנתי ויביא הצעתו לאישור האסיפה הכללית או לאישור המועצה – אם הוסמכה לכך.


לסיכום-

אסור לוועד להתחמק מחובתו להציג לחברי האגודה את המצב הכספי של האגודה

כך או כך, הדיון בניהול כספי האגודה והאישור לכך, נתונים בידי האסיפה הכללית .בברכה,

יעל פרי, עו"ד
מנהלת פורום אגודות שיתופיות

מרכז עזריאלי 1(מגדל עגול), ת"א
טל': 03-7444745; מייל: [email protected]


הוספת תגובה

נוסח רשמי לבחירת נציג יוסי | 29/09/2020 15:31

שלום לך האם קיים נוסח רשמי מעוגן בחוק הנוגע לבחירת נציגות הבניין כולל פורום חוקי ודרכים חוקיות לבחירה ?לא המלצות אלא חוק או תקנה מחייבת ?דרך ותהליך הבחירה ?הוספת תגובה לעמוד המלא

מענה לפנייתך עו"ד יעל פרי | 07/10/2020 09:49

שלום רב,

אם כוונתך לנציגות בית משותף הרי ששאלתך מוצגת בפורום הלא נכון.

יש לפנות לפורום המתאים

בברכה,

יעל פרי, עו"ד
מנהלת פורום אגודות שיתופיות

מרכז עזריאלי 1(מגדל עגול), ת"א
טל': 03-7444745; מייל: [email protected]


הוספת תגובה

נציגות בניין yosi תן | 07/10/2020 10:01

שאלתי האם יש תקנות מחייבות בהליך בחירת נציגות בניין המייצגת הדיירים בהליך בחירת עורך דין מייצג ויזם לפרויקט פינוי ובינוי .הנציגות בוחרת עורך דין .בוחרת חברת בנייה .


הוספת תגובה

האם אגודה חקלאית יכולה להפקיע חלקה ב? דיפי | 29/09/2020 14:30

האם כתוצאה מסכסוך יכולה אגודה חקלאית לדחות קבלה לחברות של תושב אשר מתנגד לפעולות הבלתי חוקיות שהנהלת האגודה נוקטת והאם כתוצאה מהסכסוך יכולה האגודה לדרוש את חלקה ב (בר רשות)
ללא תמורה? (החלקה נרכשה יחד עם חלקה א, לא ירושה)


הוספת תגובה לעמוד המלא

האם אגודה יכולה להפקיע את חלקה ב? עו"ד יעל פרי | 07/10/2020 09:48

דיפי שלום,

האגודה יכולה לדחות את בקשתו של תושב להתקבל לחברות מטעמים ענייניים.
ככל והתקבלה החלטה מטעמים שאינם ענייניים יש לערער על אותה החלטה.
האגודה אינה יכולה לדרוש את חלקה ב' ללא תמורה.
בעל הזכויות בחלקה ב' (השטח החקלאי אשר מהווה חלק בלתי נפרד מהנחלה) הינו בעל הזכויות של הנחלה ולא האגודה.


בברכה,

יעל פרי, עו"ד
מנהלת פורום אגודות שיתופיות

מרכז עזריאלי 1(מגדל עגול), ת"א
טל': 03-7444745; מייל: [email protected]


הוספת תגובה

שימושים שלא למגורים בחלקה א׳ יוסף | 14/09/2020 01:04

האם ניתן להקים פעילות מסחרית לרווחת הקהילה למשל חדר כושר / חוגים / בריכה / לפעילות ספורט בתחום הנחלה ובאיזה שימושים / חלקות בכלל ובפרט אידור של מי נדרש 


הוספת תגובה לעמוד המלא

פל"ח בנחלה עו"ד יעל פרי | 14/09/2020 08:48

יוסף שלום,

כל פעילות המבקשים לעשות בנחלה חייבת לעמוד בתנאי הסכם המשבצת החל על הנחלה המדוברת וכללי רשות מקרקעי ישראל.

כך גם לגבי הקמת מבנים על חלקה א'.

באופן עקרוני, לא ניתן להקים בריכה/חדר כושר בחלקה א 

ראה נוהל מספר  04B.3 של רמ"י בנוגע לפעילות לא חלקאית בנחלה
בברכה,

יעל פרי, עו"ד
מנהלת פורום אגודות שיתופיות

מרכז עזריאלי 1(מגדל עגול), ת"א
טל': 03-7444745; מייל: [email protected]


הוספת תגובה

האם ניתן להדיח מאגודה במושב יוסי | 09/09/2020 09:12

שלום רב . אני חבר אגודה במושב משכיר את הבית ומכסת הביצים. המושב לא הסכים לקבל חשבוניות בסיבה שמאחר ואני לא גר אז אני לא יכול להגיש. לקחתי הנהלת חשבונות חיצונית . לאור זה נשמעים קולות להדיח תושבים שלא גרים במושב.
האם יש דרך למנוע זאת.


הוספת תגובה לעמוד המלא

הדחת חבר אגודה- אימתי? עו"ד יעל פרי | 14/09/2020 08:52

יוסי שלום,

שאלתך אינה ברורה.

תושב במושב אינו במעמד של חבר אגודה.

ניתן להוציא חבר מחברותו באגודה בהתאם לכללים הקבועים בעניין זה בתקנון האגודה, המהווה את החוזה המחייב בין החברים, בינם לבין עצמם ובין החברים למול האגודה.

תושב אינו חבר אגודה וככזה הוא מתגורר באגודה בהתאם להסכם התושבות , הוצאתו מהאגודה הינה בהתאם ובכפוף להסכם זה.

בנוסף אציין כי באופן עקרוני, חלה על בעל הנחלה, חובת מגורים בנחלה.בברכה,

יעל פרי, עו"ד
מנהלת פורום אגודות שיתופיות

מרכז עזריאלי 1(מגדל עגול), ת"א
טל': 03-7444745; מייל: [email protected]


הוספת תגובה

כאשר מתגרשים תשלום היטלים ומיסוי אא | 20/08/2020 17:27

כאשר מתגרשים האם יש התחשבות במיסוי או תשלום 

למקרקעי ישראל? 


הוספת תגובה לעמוד המלא

פירוק שיתוף בעת גירושין עו"ד יעל פרי | 07/09/2020 13:49

אא שלום

בשאלה חסרים פרטים מהותיים המקשים עלי להשיב עליה באופן ספציפי- לדוגמא לא מפורט באיזה אופן בני הזוג יבצעו את פירוק השיתוף. במידה ופירוק השיתוף מבוצע על ידי מכירת הנחלה לצד ג' הרי שאין התחשבות במיסוי או בתשלום לרמ"י.


בברכה,

יעל פרי, עו"ד
מנהלת פורום אגודות שיתופיות

מרכז עזריאלי 1(מגדל עגול), ת"א
טל': 03-7444745; מייל: [email protected]


הוספת תגובה
להודעות נוספות גלול מטה